2.990 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 297, 298, 299   »
Artikel 1, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. Besluit: Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft ; • b. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.; • c. individuele intragroepsovereenkomst of -positie: intragroepsovereenkomst tussen een kredietinstelling, beleggingsonderneming, levensverzekeraar, schadeverzekeraar of herverzekeraar, die deel uit maakt van een g... BWBR0020705
Artikel 2, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 2 • 1. Een kredietinstelling als bedoeld in artikel 3:280, eerste lid, van de wet rapporteert alle significante intragroepovereenkomsten en -posities met de gemengde holding en haar dochterondernemingen met gebruikmaking van blad 1 van het rapportageformulier opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling. De rapportage wordt uiterlijk twee maanden na afloop van h... BWBR0020705
Artikel 3, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 3 • 1. Voor de toepassing van artikel 2, eerste lid , wordt ten aanzien van elke significante individuele intragroepovereenkomst aangegeven: • a. het bedrag van de vordering: de financiële verhouding die uit de overeenkomst voortvloeit. Alleen actiefposten en daarmee vergelijkbare off balance sheet instrumenten worden gerapporteerd; • b. met welke onderneming v... BWBR0020705
Artikel 4, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 4 • 1. Een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:284, tweede lid, aanhef, van de wet rapporteert alle significante intragroepovereenkomsten en -posities met ondernemingen, bedoeld in artikel 3:284, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van de wet met gebruikmaking van blad 2 van het rapportageformulier opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling. De rapport... BWBR0020705
Artikel 5, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 5 • 1. Voor de toepassing van artikel 4, eerste lid , wordt ten aanzien van elke significante individuele intragroepovereenkomst aangegeven: • a. het bedrag van de vordering: de financiële verhouding die uit de overeenkomst voortvloeit. Alleen actiefposten en daarmee vergelijkbare off balance sheet instrumenten worden gerapporteerd. • b. met welke onderneming v... BWBR0020705
Artikel 6, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 6 • 1. Een verzekeraar als bedoeld in de artikelen 3:285, eerste lid , en 3:286, eerste lid, van de wet , rapporteert de aangepaste solvabiliteit, bedoeld in de artikelen 6 en 21, van het Besluit : • a. met gebruikmaking van blad 3 van het rapportageformulier, zoals opgenomen in de bijlage behorende bij deze regeling, indien de verzekeraar de aangepaste... BWBR0020705
Artikel 7, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 7 • 1. Een onderneming als bedoeld in artikel 3:296, eerste lid, van de wet dient de berekening, bedoeld in artikel 24, eerste lid, van het Besluit uiterlijk vier maanden na afloop van het boekjaar bij DNB in. • 2. Indien de onderneming rapporteert volgens de in Bijlage B van het Besluit opgenomen methode 1, rapporteert zij de berekening met gebruikmaking va... BWBR0020705
Artikel 8, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 8 • 1. Een onderneming als bedoeld in artikel 3:297, eerste lid, van de wet , rapporteert alle significante risicoconcentraties op het niveau van het financiële conglomeraat, met uitzondering van risico’s uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten en van uitzettingen bij of gegarandeerd door de Nederlandse Staat of Nederlandse lagere overheden, betreffende één individu of... BWBR0020705
Artikel 9, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 9 • 1. Voor de toepassing van artikel 8 wordt ten aanzien van elke significante risicoconcentratie aangegeven: • a. de naam van het individu of instelling dan wel de naam van de groep van onderling verbonden individuen of instellingen; • b. een uitsplitsing van het bedrag van de risicoconcentratie in de volgende categorieën: De gerapporteerde afgegeven garanti... BWBR0020705
Artikel 10, Regeling prudentieel toezicht financiële groepen Wft     Artikel 10 • 1. Een onderneming als bedoeld in artikel 3:298, eerste lid van de wet rapporteert alle significante intragroepovereenkomsten en -posities van gereglementeerde entiteiten van het financieel conglomeraat. Hieronder vallen zowel de significante individuele intragroepovereenkomsten met één onderneming van de groep als de significante totale positie ten opzichte van één... BWBR0020705
  1, 2, 3 ... 297, 298, 299   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Rechtsgebied

Verantwoordelijk ministerie