21 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1. Extra verhoging bedragen kindgebonden budget, Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013     Extra verhoging bedragen kindgebonden budget Artikel 1. Extra verhoging bedragen kindgebonden budget De bedragen, genoemd in artikel 2, tweede lid, van de Wet op het kindgebonden budget worden als volgt verhoogd: • a. het in onderdeel b genoemde bedrag van € 1478,– tot € 1553,–; • b. het in onderdeel c genoemde bedrag van € 1661,– tot € 1736,–; • c. het in onderdeel d genoemde bedrag van € 1... BWBR0032111
Artikel 2. Intrekking Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget , Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013     Intrekking Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget Artikel 2. Intrekking Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget Het Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget wordt ingetrokken. BWBR0032111
Artikel 3. Inwerkingtreding, Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013     Inwerkingtreding Artikel 3. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. BWBR0032111
Artikel 4. Citeertitel, Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013     Citeertitel Artikel 4. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verhoging bedragen kindgebonden budget 2013. BWBR0032111
Artikel 1. Woonlandfactor, Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012     Woonlandfactor Artikel 1. Woonlandfactor Het percentage, bedoeld in de artikelen 12, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet , 17, derde lid , 18, vierde lid , 29, derde lid , 29a, zesde lid , en 67, negende lid, van de Algemene nabestaandenwet , 2, elfde en twaalfde lid, van de Wet op het kindgebonden budget en 62, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen , vo... BWBR0031508
Artikel 2. Hoogte kindgebonden budget bij aanspraak voor meer dan een kind, Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012     Hoogte kindgebonden budget bij aanspraak voor meer dan een kind Artikel 2. Hoogte kindgebonden budget bij aanspraak voor meer dan een kind • 1. Indien: • a. de ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget voor meer dan een kind; en • b. voor een of meer van die kinderen voor de toepassing van de Algemene Kinderbijslagwet een ander land dan een van de in artikel 1, onder a tot en met d , bedoelde landen als woonland in aanmerk... BWBR0031508
Artikel 2a. Grondslag, Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012     Grondslag Artikel 2a. Grondslag Deze regeling berust mede op artikel 2, twaalfde lid, van de Wet op het kindgebonden budget . BWBR0031508
Artikel 3. Inwerkingtreding, Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012     Inwerkingtreding Artikel 3. Inwerkingtreding Deze regeling treedt voor wat betreft de artikelen I , II , III en IV van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid in werking op het tijdstip waarop de respectievelijke artikelen of onderdelen daarvan in werking treden. BWBR0031508
Artikel 4. Citeertitel, Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012     Citeertitel Artikel 4. Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid 2012. BWBR0031508
Artikel 1. Algemene bepalingen, Wet op het kindgebonden budget     Algemene bepalingen Artikel 1. Algemene bepalingen • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; • b. kindgebonden budget: een financiële bijdrage van het Rijk in de kosten voor kinderen; • c. ouder: de verzekerde in de zin van de Algemene Kinderbijslagwet ; • d. drempelinko... BWBR0022751
  1, 2, 3   »