141 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »
Artikel 1, Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs     Artikel 1 Als de personen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht , worden aangewezen de inspecteur-generaal van het onderwijs en de ambtenaren van de Inspectie van het onderwijs die zijn belast met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht . BWBR0014123
Artikel 2, Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs     Artikel 2 Dit besluit zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. BWBR0014123
Artikel 3, Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin dit besluit is geplaatst. BWBR0014123
Artikel 4, Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs. BWBR0014123
Artikel I. Primair onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2008     Primair onderwijs Artikel I. Primair onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Boekhoudvoorschriften WBO; • b. Regeling aanvullende formatie LGF, bijstelling bedragen leerling gebonden budget in het basis- en voortgezet onderwijs en bijstelling bedragen bekostiging REC’s voor het schooljaar 2004–2005; • c. Regeling aanvullende formatie preventieve ambulante b... BWBR0024297
Artikel II. Voortgezet onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2008     Voortgezet onderwijs Artikel II. Voortgezet onderwijs De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Beschikking van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 18 november 1975, kenmerk 75.691/804W.J.Z. houdende Eerstegraads onderwijsbevoegdheden d.m.v. m.o.-examen (Stcrt. 1975, 241); • b. Eindexamenbeschikking m.h.n.o.; • c. Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volw... BWBR0024297
Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, OCW-intrekkingsregeling 2008     Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Artikel III. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van 21 januari 1992, nr. BVE/BI-92001649, houdende Vaststelling eindtermen administratie, sector economie, middelbaar beroepsonderwijs (m.b.o.) (Uitleg 1992, 3); • b. Regeling van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen van... BWBR0024297
Artikel IV. Hoger onderwijs, OCW-intrekkingsregeling 2008     Hoger onderwijs Artikel IV. Hoger onderwijs De volgende regelingen worden ingetrokken: • a. Regeling omslag werkwijze eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen hbo 1999–2004; • b. Regeling ondersteuning herstructurering kunstonderwijs hbo 2000–2004; • c. Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 december 2004, nr. HO/BS-2004/61760, houdende Wijziging... BWBR0024297
Artikel V. Onderzoek en wetenschapsbeleid, OCW-intrekkingsregeling 2008     Onderzoek en wetenschapsbeleid Artikel V. Onderzoek en wetenschapsbeleid De volgende regelingen (en besluiten) worden ingetrokken: • a. Subsidieregeling publieksvoorlichting wetenschap en technologie; • b. Subsidieregeling WeTeN 2001–2004. BWBR0024297
Artikel VI. Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid, OCW-intrekkingsregeling 2008     Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid Artikel VI. Arbeidsmarkt en Personeelsbeleid De volgende regelingen en besluiten worden ingetrokken: • a. Instellingsbesluit commissie Leraren; • b. Regeling opleiden in de school voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, 2004–2006 (Uitleg 2004, 15); • c. Regeling ter compensatie salarisnadeel bij benoeming of aanstelling in ... BWBR0024297
  1, 2, 3 ... 13, 14, 15   »