607 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »
Artikel 1, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder: • a. opgehoudenen: personen die op basis van artikel 154a, eerste lid , dan wel artikel 176a, derde lid, van de Gemeentewet dan wel artikel 158, achtste lid , dan wel artikel 180, derde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba tijdelijk worden opgehouden; • b. plaats van ophouding: door de burgem... BWBR0011332
Artikel 1a, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 1a Dit besluit berust mede op de artikelen158, achtste lid , en 180, derde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba . BWBR0011332
Artikel 2, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 2 De burgemeester onderscheidenlijk de gezaghebber draagt er zorg voor dat voldoende maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de opgehoudenen en andere op de plaats van ophouding aanwezigen, te waarborgen. BWBR0011332
Artikel 3, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 3 De burgemeester onderscheidenlijk de gezaghebber draagt er zorg voor dat de opgehoudenen kunnen beschikken over een redelijke bewegingsruimte. BWBR0011332
Artikel 4, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 4 • 1. De burgemeester onderscheidenlijk de gezaghebber treft voorzieningen opdat de opgehoudenen, indien redelijkerwijs nodig en mogelijk, beschikken over: • a. de gelegenheid tot het gebruik van een toilet, • b. de gelegenheid tot het hebben van telefonische contacten, • c. de noodzakelijke medische zorg, en • d. informatie over de gang van zaken ti... BWBR0011332
Artikel 5, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 5 • 1. Op de plaats van ophouding worden zo mogelijk voorzieningen getroffen voor het mogelijk maken van het vastleggen van de gegevens van de opgehouden personen. • 2. Van de opgehouden personen die hun gegevens willen laten vastleggen worden uitsluitend vastgelegd de naam, het adres, de woonplaats en de geboortedatum. BWBR0011332
Artikel 6, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 6 • 1. De burgemeester onderscheidenlijk de gezaghebber treft op de plaats van ophouding voorzieningen opdat de opgehoudenen in de gelegenheid zijn beroep in te stellen als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht onderscheidenlijk artikel 7 van de Wet administratieve rechtspraak BES , en een voorlopige voorziening te vragen, als bedoeld in artikel 8:81... BWBR0011332
Artikel 7, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 7 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. BWBR0011332
Artikel 8, Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding     Artikel 8 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit plaatsen bestuurlijke ophouding. BWBR0011332
Artikel 1, Besluit benoemingsprocedure gezaghebber BES     Artikel 1 • 1. Wanneer het ambt van gezaghebber van een openbaar lichaam open valt, zendt de Rijksvertegenwoordiger binnen vier maanden nadat de gelegenheid tot sollicitatie voor deze functie is opengesteld, een met redenen omklede aanbeveling van ten minste twee personen aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken. • 2. De Rijksvertegenwoordiger verschaft zich de informatie over de... BWBR0028145
  1, 2, 3 ... 59, 60, 61   »