509 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 49, 50, 51   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: BWBR0010583
Artikel 2. Doelomschrijving, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Doelomschrijving Artikel 2. Doelomschrijving • 1. De minister kan subsidie verstrekken voor activiteiten ten behoeve van specifieke groepen van leerlingen, emancipatie, onderwijsvernieuwingen, internationalisering en bijzondere aangelegenheden, voor zover deze passen in het regeringsbeleid ten aanzien van het voortgezet onderwijs, al dan niet in samenhang met één of meer andere beleidsterreinen. &bul... BWBR0010583
Artikel 3. Subsidieaanvrager, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Subsidieaanvrager Artikel 3. Subsidieaanvrager Subsidie wordt verstrekt aan een natuurlijke persoon of aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statutaire doelstelling past binnen het doel van de subsidieverlening. BWBR0010583
Artikel 4. Vereisten subsidieaanvraag, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Vereisten subsidieaanvraag Artikel 4. Vereisten subsidieaanvraag • 1. De subsidieaanvraag omvat: • a. een activiteitenplan, • b. een meerjarenactiviteitenplan voor zover de subsidieaanvraag meerdere jaren bestrijkt, • c. een begroting, • d. een meerjarenraming voor zover de subsidieaanvraag meerdere jaren bestrijkt, • e. overige voor de subsidieverlening noodzakelijke gegevens. ... BWBR0010583
Artikel 5. Activiteitenplan, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Activiteitenplan Artikel 5. Activiteitenplan Het activiteitenplan omvat een overzicht van de aard en de omvang van de voorgenomen activiteiten alsmede een omschrijving waaruit blijkt dat de subsidiedoeleinden op effectieve wijze worden bereikt. BWBR0010583
Artikel 6. Meerjarenactiviteitenplan, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Meerjarenactiviteitenplan Artikel 6. Meerjarenactiviteitenplan Het meerjarenactiviteitenplan omvat de hoofdlijnen van de activiteiten en de daarmee beoogde resultaten in de jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. BWBR0010583
Artikel 7. Begroting, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Begroting Artikel 7. Begroting De begroting gaat vergezeld van een gemotiveerd overzicht van de liquiditeitsbehoefte. BWBR0010583
Artikel 8. Meerjarenraming, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Meerjarenraming Artikel 8. Meerjarenraming De meerjarenraming biedt inzicht in de inkomsten en uitgaven die de aanvrager in verband met de te subsidiëren activiteiten voorziet in de jaren waarop de raming betrekking heeft. BWBR0010583
Artikel 9. Tijdvak subsidieverlening, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Tijdvak subsidieverlening Artikel 9. Tijdvak subsidieverlening De subsidie wordt verleend voor een periode van ten hoogste één kalenderjaar, tenzij de minister anders bepaalt. BWBR0010583
Artikel 10. Begrotingsvoorbehoud, Regeling subsidies voortgezet onderwijs     Begrotingsvoorbehoud Artikel 10. Begrotingsvoorbehoud In het geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4.34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht , worden de op grond van artikel 2 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ter beschikking st... BWBR0010583
  1, 2, 3 ... 49, 50, 51   »