597 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 58, 59, 60   »
Artikel 1. Begripsbepalingen, Besluit informatievoorziening WPO BES     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: BWBR0029578
Artikel 2. Nadere invulling van de onderdelen van het jaarverslag, Besluit informatievoorziening WPO BES     Nadere invulling van de onderdelen van het jaarverslag Artikel 2. Nadere invulling van de onderdelen van het jaarverslag • 1. Het jaarverslag, bedoeld in artikel 131 van de wet , wordt ingericht overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels. • 2. In het bestuursverslag, bedoeld in artikel 131, eerste lid onder a, van de wet , geeft het bevoegd gezag informatie over de school of scholen. Onder informatie o... BWBR0029578
Artikel 3. Beschrijving van de gegevens [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit informatievoorziening WPO BES     Beschrijving van de gegevens [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Artikel 3. Beschrijving van de gegevens [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] De gegevens, bedoeld in de artikelen 132 en 133 van de wet waarover een bevoegd gezag beschikt, worden gedefinieerd en geordend volgens de voorschriften vermeld in de bijlage bij dit besluit. BWBR0029578
Artikel 4. Nadere invulling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip], Besluit informatievoorziening WPO BES     Nadere invulling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Artikel 4. Nadere invulling [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] Bij ministeriële regeling kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens, bedoeld in artikel 3 , en van de wijze waarop de gegevens beschikbaar worden gesteld. Tevens kan een nadere invulling worden gegeven van de gegevens die betrekking hebben op verstrekte aanvullende bekostiging en de wijze waarop d... BWBR0029578
Artikel 5. Overgangsbepaling, Besluit informatievoorziening WPO BES     Overgangsbepaling Artikel 5. Overgangsbepaling Tot het tijdstip waarop de artikelen 3 en 4 in werking treden, worden bij ministeriële regeling regels vastgesteld met betrekking tot de gegevens die het bevoegd gezag ten aanzien van bekostiging en beleid aan Onze Minister levert en op welke wijze deze gegevens worden gedefinieerd en geordend. BWBR0029578
Artikel 6. Inwerkingtreding, Besluit informatievoorziening WPO BES     Inwerkingtreding Artikel 6. Inwerkingtreding • 1. De artikelen 1 , 2 en 5 treden in werking met ingang van de op Bonaire, Sint Eustatius en Saba na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het besluit wordt geplaatst. • 2. De artikelen 3 en 4 treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0029578
Artikel 7. Citeertitel, Besluit informatievoorziening WPO BES     Citeertitel Artikel 7. Citeertitel Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit informatievoorziening WPO BES. BWBR0029578
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • – bevoegd gezag: bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES of bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 van de Wet voortgezet onderwijs BES ; • – minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; • – school voor basisonderwijs: school als bedoeld in a... BWBR0029686
Artikel 2. Verstrekking gegevens in het primair onderwijs, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Verstrekking gegevens in het primair onderwijs Artikel 2. Verstrekking gegevens in het primair onderwijs Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs verstrekt aan de minister de leerlinggegevens, op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen. BWBR0029686
Artikel 3. Verstrekking gegevens in het voortgezet onderwijs, Regeling gegevenslevering PO/VO BES     Verstrekking gegevens in het voortgezet onderwijs Artikel 3. Verstrekking gegevens in het voortgezet onderwijs Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs verstrekt aan de minister de leerlinggegevens, op basis van een formulier waarvan een model als bijlage 2 bij deze regeling is opgenomen. BWBR0029686
  1, 2, 3 ... 58, 59, 60   »