1.958 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 194, 195, 196   »
Artikel 1, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 1 De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat: • a. de artikelen 3 , 4 en 5 , voorzover het betreft de Sociale verzekeringsbank, in werking treden met ingang van 1 januari 2003; • b. de artikelen 21, onderdeel f , 28 en 29 , voorzover het betreft aanvragen van ui... BWBR0013178
Artikel 2, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 2 De Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met dien verstande dat: • a. de artikelen 2 , 10 , 17 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 27 , 28 , 42 , 43 , 60 , 61 , 62 , 64 , 66 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 90 en 91 van de Arbeidsv... BWBR0013178
Artikel 3, Vaststellingsbesluit tijdstip van inwerkingtreding van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, enz.     Artikel 3 Het Tijdelijk besluit samenwerking CWI vervalt met ingang van 1 januari 2002. BWBR0013178
Artikel 1, Bestuursreglement Uwv     Artikel 1 In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: • a. de wet : de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ; • b. het Uwv : het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet ; • c. de Raad van bestuur : de Raad van bestuur van het Uwv als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet ; • d.... BWBR0013528
Artikel 2, Bestuursreglement Uwv     Artikel 2 • 1. De Raad van bestuur wijst uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter aan die de voorzitter vervangt bij diens afwezigheid of ontstentenis. • 2. Hetgeen in dit reglement over de voorzitter is bepaald, is mede van toepassing op de plaatsvervangend voorzitter, wanneer deze de voorzitter vervangt. BWBR0013528
Artikel 3, Bestuursreglement Uwv     Artikel 3 • 1. De Raad van bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet of enige andere wet aan het Uwv zijn opgedragen. • 2. De Raad van bestuur regelt de onderlinge verhouding en de taakverdeling tussen de voorzitter en de leden. • 3. De voorzitter van de Raad van bestuur vertegenwoordigt het Uwv in en buiten rechte. • 4. De Raad v... BWBR0013528
Artikel 4, Bestuursreglement Uwv     Artikel 4 • 1. De Raad van bestuur vergadert op het hoofdkantoor van het Uwv tenzij de voorzitter een andere plaats aanwijst. • 2. De Raad van bestuur vergadert regelmatig op de door de voorzitter vast te stellen data en tijdstippen en voorts telkens als een of meer leden dat met redenen omkleed verzoeken. • 3. Van elke vergadering wordt een zakelijk verslag opgemaakt, ter... BWBR0013528
Artikel 5, Bestuursreglement Uwv     Artikel 5 • 1. Besluitvorming binnen de Raad van bestuur geschiedt eenstemmig. • 2. Indien blijkt dat over een bepaalde aangelegenheid geen eenstemmige besluitvorming mogelijk is omdat een of meer leden overwegende bezwaren hebben tegen het standpunt van de overige leden, wordt - behoudens in spoedeisende gevallen in welk geval de voorzitter beslist - de besluitvorming omtrent di... BWBR0013528
Artikel 6, Bestuursreglement Uwv     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2002. BWBR0013528
Artikel 7, Bestuursreglement Uwv     Artikel 7 Dit besluit kan worden aangehaald als: Bestuursreglement Uwv. BWBR0013528
  1, 2, 3 ... 194, 195, 196   »