124 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »
Artikel 1, Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen alsmede inwerkingtreding Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen     Artikel 1 De Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen is van toepassing op de schade en kosten die zijn ontstaan ten gevolge van de extreem zware regenval op 13 en 14 september 1998. BWBR0010205
Artikel 3, Besluit van toepassingverklaring Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen alsmede inwerkingtreding Besluit tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het is geplaatst. BWBR0010205
Artikel 1, Besluit tegemoetkoming schade bij rampen     Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder de wet: de Wet tegemoetkoming schade bij rampen . BWBR0010000
Artikel 2, Besluit tegemoetkoming schade bij rampen     Artikel 2 • 1. Arbeid in eigen beheer als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder h, onderdeel 2°, en onder i, van de wet wordt berekend over het aantal uren waarin een eigenaar, een mede-eigenaar of een bestuurder van een onderneming dan wel haar personeel de in deze artikelonderdelen genoemde werkzaamheden heeft verricht. • 2. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald ... BWBR0010000
Artikel 3, Besluit tegemoetkoming schade bij rampen     Artikel 3 • 1. Extra arbeid in eigen beheer als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder j, van de wet wordt berekend over het aantal uren waarin een eigenaar, een mede-eigenaar of een bestuurder van een onderneming dan wel haar personeel de in dit artikelonderdeel genoemde werkzaamheden heeft verricht. • 2. Op het aantal uren, bedoeld in het eerste lid, worden per etmaal in m... BWBR0010000
Artikel 4, Besluit tegemoetkoming schade bij rampen     Artikel 4 De hoogte van de tegemoetkoming wordt voor zover het betreft: • a. de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, van de wet , berekend op basis van de kosten van herstel, verminderd met de kosten van achterstallig onderhoud en de kosten tot verbetering; • b. de schade, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, van de wet , berekend op basis van de kosten v... BWBR0010000
Artikel 5, Besluit tegemoetkoming schade bij rampen     Artikel 5 • 1. Als activiteiten, bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel e, van de wet , worden aangewezen het maken of wijzigen van bouwwerken. • 2. Als rivieren, bedoeld in artikel 4, derde lid, onderdeel e, van de wet , worden aangewezen de rivieren of gedeelten van rivieren die zijn aangeduid op de kaartbijlage behorende bij dit besluit. BWBR0010000
Artikel 6, Besluit tegemoetkoming schade bij rampen     Artikel 6 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. BWBR0010000
Artikel 7, Besluit tegemoetkoming schade bij rampen     Artikel 7 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming schade bij rampen. BWBR0010000
  1, 2, 3 ... 11, 12, 13   »