17 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2   »
Artikel 1, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a) verzekeraar : de verzekeraar die in het bezit is van een vergunning hem door de Pensioen- & Verzekeringskamer verleend op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf dan wel de verzekeraar waarvan deze vergunning is ingetrokken of vervallen; • b) bestuurde... BWBR0016194
Artikel 2, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 2 De verzekeraar stelt beleid vast met betrekking tot de wijze waarop hij de (schijn van) verstrengeling van privé-belangen van bestuurders, van leden van de raad van commissarissen, van zijn personeelsleden of van andere personen die in opdracht van de verzekeraar op structurele basis werkzaamheden voor hem verrichten, met de belangen van de verzekeraar tegengaat. Het beleid betreft i... BWBR0016194
Artikel 3, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 3 • 1. De verzekeraar draagt zorg voor de uitwerking en implementatie van het beleid als bedoeld in artikel 2 in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen. Deze procedures en maatregelen zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en dragen bij aan een integriteitsbewuste bedrijfscultuur. • 2. De verzekeraar draagt zorg voor een systematisch toezich... BWBR0016194
Artikel 4, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 4 De verzekeraar stelt beleid vast ter beheersing van integriteitsrisico's. Het beleid betreft in ieder geval: • a. het schriftelijk vastleggen van integriteitsnormen; • b. het bevorderen van een cultuur waarin integriteitsbewustzijn op een hoog niveau staat • c. het bekendmaken van de normen en regels aan alle relevante geledingen van de verzekeraar. BWBR0016194
Artikel 5, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 5 De verzekeraar draagt zorg voor een systematische analyse van integriteitsrisico's. De analyse wordt uitgevoerd zowel voor het totale bedrijf van de verzekeraar als op het niveau van de onderscheiden bedrijfsonderdelen. BWBR0016194
Artikel 6, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 6 De verzekeraar draagt zorg voor de uitwerking en implementatie van het beleid als bedoeld in artikel 4 in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen. Deze procedures en maatregelen zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en dragen bij aan een integriteitsbewuste bedrijfscultuur. BWBR0016194
Artikel 7, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 7 • 1. De verzekeraar draagt zorg voor een systematisch toezicht op de naleving van organisatorische en administratieve procedures en maatregelen inzake de beheersing van integriteitsrisico's. • 2. De verzekeraar beschikt over procedures die erin voorzien dat gesignaleerde tekortkomingen en gebreken worden gerapporteerd aan het lijnmanagement, het bestuur of, indien de te... BWBR0016194
Artikel 8, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 8 • 1. De verzekeraar beschikt over een onafhankelijke compliance-functie voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen, gedragsregels, voorschriften en procedures die de verzekeraar zelf heeft opgesteld. • 2. De compliance-functie houdt toezicht op de realisatie van bijstellingen van de door de verzekeraar zelf opgestelde ... BWBR0016194
Artikel 9, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 9 De verzekeraar draagt zorg voor een systematische toetsing en beoordeling van de toereikendheid van de opzet en de werking van organisatorische en administratieve procedures en maatregelen inzake de beheersing van integriteitsrisico's. De verzekeraar beschikt over vervolgprocedures die erin voorzien dat gesignaleerde tekortkomingen en gebreken tot een gepaste bijstelling leiden. BWBR0016194
Artikel 10, Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars     Artikel 10 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst dan wel, indien deze datum voor 1 januari 2004 ligt, op 1 januari 2004. • 2. Verzekeraars die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling als verzekeraar werkzaam zijn, dienen uiterlijk op 1 juli 2004 aan het bepaalde in ... BWBR0016194
  1, 2   »