72 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »
Artikel 1, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. exploitant: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een onderneming drijft wier werkzaamheden bestaan of mede bestaan in de verkoop van motorbrandstoffen; • b. huurovereenkomst: een overeenkomst tussen de Staat en een wederpartij, de huurder, die de huurder het recht geeft een locatie te g... BWBR0018447
Artikel 2, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 2 Deze wet is slechts van toepassing op locaties die zijn gelegen op een verzorgingsplaats • 1°. aan een weg in beheer bij het Rijk, en • 2°. in eigendom van de Staat. BWBR0018447
Artikel 3, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 3 • 1. De Staat geeft een locatie in gebruik door middel van een huurovereenkomst. Onverminderd het bepaalde in artikel 217, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft aanbod en aanvaarding van de huurovereenkomst slechts plaats op de door deze wet bepaalde wijze. • 2. De volgende leden zijn uitsluitend van toepassing op huurovereenkomsten die overeenkoms... BWBR0018447
Artikel 4, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 4 Na afloop van de huurovereenkomst die overeenkomstig artikel 5 tot stand is gekomen vergoedt de Staat aan de huurder de waarde van de gebouwen, werken en beplantingen, die de huurder op de locatie heeft achtergelaten. Deze waarde is gelijk aan de gecorrigeerde vervangingswaarde, bedoeld in artikel 17, derde lid, van de Wet waardering onroerende zaken , berekend krachtens art... BWBR0018447
Artikel 5, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 5 • 1. De Staat sluit een huurovereenkomst met betrekking tot een locatie met degene, die op een door de Staat uitgeschreven, openbare veiling het hoogste bod heeft uitgebracht. • 2. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan de Staat. • 3. Bij ministeriële regeling van Onze Minister worden terzake van de veiling en de toelating tot de veiling nadere regels ge... BWBR0018447
Artikel 6, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 6 • 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder: • a. bestaande overeenkomst: een overeenkomst, hoe ook genaamd, gesloten met de Staat voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, die het recht geeft een locatie te gebruiken ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen, en die van kracht is op het tijdstip waarop met betrekking tot de locatie een veiling plaats ... BWBR0018447
Artikel 7, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 7 • 1. De Staat schrijft met betrekking tot een locatie die voorwerp is van een bestaande overeenkomst een veiling uit als bedoeld in artikel 5 volgens een tijdschema, dat door Onze Minister jaarlijks wordt vastgesteld voor een periode van zeven en een half jaar, volgend op het moment van vaststelling. Het tijdschema wordt bekend gemaakt in de Staatscourant voor het eerst bi... BWBR0018447
Artikel 8, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 8 De huurder vergoedt aan de wederpartij van de Staat bij een bestaande overeenkomst de waarde van gebouwen, werken en beplantingen, die de wederpartij van de Staat bij een bestaande overeenkomst na de eerste veiling van de locatie overeenkomstig artikel 5 op die locatie heeft achtergelaten. BWBR0018447
Artikel 9, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 9 • 1. Het biedboek, dat ter beschikking wordt gesteld voorafgaand aan een veiling met betrekking tot een locatie die voorwerp is van een bestaande exploitatieovereenkomst, vermeldt het gemiddelde netto winstaandeel van de exploitant indien de veiling plaats heeft voor 1 januari 2018. • 2. Het gemiddelde netto winstaandeel van de exploitant wordt in opdracht van en tegen... BWBR0018447
Artikel 10, Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen     Artikel 10 In het biedboek, dat ter beschikking wordt gesteld voorafgaand aan een veiling met betrekking tot een locatie die voorwerp is van een bestaande exploitatieovereenkomst, wordt de bestaande exploitatieovereenkomst opgenomen, indien de exploitant aan de wederpartij bij de bestaande exploitatieovereenkomst is toegewezen door Onze Minister van Economische Zaken en de veiling plaats heeft ... BWBR0018447
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8   »