177 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 16, 17, 18   »
Artikel 1, Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte     Artikel 1 Met het toezicht op de naleving en de opsporing van overtreding van de Herziene Rijnvaartakte en van de daarop gebaseerde reglementen zijn belast de ambtenaren van de directies Oost-Nederland, Limburg, Utrecht en Zuid-Holland van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat , voor zover tewerkgesteld aan of langs de Boven-Rijn, de Waal, het Pan... BWBR0014011
Artikel 2, Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte     Artikel 2 De Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 8 december 1986, Stcrt. 1986, 247, en het Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 mei 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren, belast met de handhaving van de Herziene Rijnvaartakte en van de daarop gegronde reglementen (Stcrt. 92) worden ingetrokken. BWBR0014011
Artikel 3, Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0014011
Artikel 4, Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing handhavingsambtenaren Herziene Rijnvaartakte. BWBR0014011
Artikel 1, Besluit mandaat aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart     Artikel 1 De bevoegdheid tot het afgeven van olie-afgifteboekjes wordt gemandateerd aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart. BWBR0023070
Artikel 2, Besluit mandaat aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart     Artikel 2 De gemandateerde voert bij de uitoefening van de hem toegekende bevoegdheden een ordentelijke en voor de Minister van Verkeer en Waterstaat transparante administratie en verschaft de Minister Verkeer en Waterstaat desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de haar toegekende bevoegdheden. BWBR0023070
Artikel 3, Besluit mandaat aan de SAB Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0023070
Artikel 1, Beleidsregel erkenning bedrijven radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System     Artikel 1 Een erkenning van een bedrijf voor de inbouw of vervanging en controle van radarinstallaties, bochtaanwijzers en AIS (Automatic Identification System) apparatuur zal geschieden op basis van de volgende criteria: • a. het hebben van aantoonbare ervaring met de inbouw, vervanging, reparatie en het onderhoud van bovenomschreven apparatuur; • b. het aantoonbaar beschikken ov... BWBR0024971
Artikel 2, Beleidsregel erkenning bedrijven radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System     Artikel 2 Aan een erkenning als bedoeld in artikel 1 zullen in elk geval de volgende voorwaarden worden verbonden: • a. het erkende bedrijf verleent onvoorwaardelijk medewerking aan audits en steekproeven, gehouden door of vanwege de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de kwaliteit van de werkzaamheden; • b. het erkende bedrijf verstre... BWBR0024971
Artikel 3, Beleidsregel erkenning bedrijven radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System     Artikel 3 • 1. De erkenning geldt steeds voor een periode van vijf jaar. • 2. Bestaande erkenningen voor inbouw en vervanging van een radarinstallatie, bochtaanwijzer en Automatic Identification System komen te vervallen op het moment dat een erkenning op basis van deze beleidsregel is afgegeven. BWBR0024971
  1, 2, 3 ... 16, 17, 18   »