93 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »
Artikel 1, Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006     Artikel 1 Als gelijkwaardig aan een universitaire opleiding op het gebied van geneeskunde of biologie wordt erkend iedere andere universitaire opleiding die is gericht op het verkrijgen van kennis, op moleculair, cel- of weefselniveau, over fysiologische, anatomische, fysische of chemische eigenschappen van gewervelde organismen. BWBR0027937
Artikel 2, Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006     Artikel 2 Het besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2008, nr. GMT/MVG 2889571, houdende vaststelling van gelijkwaardig erkende opleidingen voor het werken als verantwoordelijk persoon in een weefselinstelling ( Stcrt. 2009, 337), wordt ingetrokken. BWBR0027937
Artikel 3, Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0027937
Artikel 4, Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gelijkwaardig erkende opleidingen Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006. BWBR0027937
Artikel 1, Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal     Artikel 1 Als de richtlijn, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel n, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal , wordt aangewezen: richtlijn 2004/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (PbE... BWBR0031914
Artikel 2, Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal     Artikel 2 Als de richtlijn, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal , wordt aangewezen: richtlijn 2010/53 /EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie (PbEU 2010, L 207). BWBR0031914
Artikel 3, Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal     Artikel 3 Deze regeling treedt in werking met ingang van 27 augustus 2012. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 24 augustus 2012 treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0031914
Artikel 4, Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal     Artikel 4 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing EU-richtlijnen Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal. BWBR0031914
Artikel 1.1, Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006     1 Artikel 1.1 • 1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal ; • b. donatie: het doneren van lichaamsmateriaal of van organen voor transplantatie; • c. quarantaine: de status van uitgenomen lichaamsmateriaal, dan wel van weefsel dat fysisch of op een andere doeltreffende wijz... BWBR0021255
Artikel 1.2, Eisenbesluit lichaamsmateriaal 2006     2 Artikel 1.2 • 1. Een wijziging van de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde technische voorschriften gaat voor de toepassing van dit besluit gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven. • 2. Het totstandkomen van de krachtens de EU-richtlijn weefsels en cellen gestelde technische voorschriften wordt door On... BWBR0021255
  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10   »