716 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 70, 71, 72   »
Artikel 1, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. wet: de Wet veiligheidsregio’s ; • b. risicokaart: de via internet toegankelijke provinciale risicokaart, bedoeld in artikel 45 van de wet . BWBR0021728
Artikel 2, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 2 • 1. Op de risicokaart worden met inachtneming van de artikelen 3 en 4 de in de provincie aanwezige plaatsgebonden en geografisch te onderscheiden risico’s vermeld met betrekking tot de volgende categorieën rampen: • a. ongevallen met brandbare of explosieve stoffen in inrichtingen of tijdens het transport; • b. ongevallen met giftige stoffen in inrich... BWBR0021728
Artikel 3, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 3 • 1. Op de risicokaart worden risico’s in verband met de in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en b , genoemde ongevallen met stoffen vermeld indien de hoeveelheid van de bedoelde stoffen de in bijlage I genoemde drempelwaarde overschrijdt. • 2. Op de risicokaart worden risicolocaties in verband met de in artikel 2, eerste lid, onderdelen d tot en met m ,... BWBR0021728
Artikel 4, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 4 • 1. Op de risicokaart worden de in bijlage III genoemde gebouwen en objecten vermeld die voldoen aan de daarbij vermelde voorwaarden. • 2. Op de risicokaart worden in ieder geval de in bijlage IV genoemde onderdelen vermeld in verband met overstroming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel l . BWBR0021728
Artikel 5, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 5 De colleges van burgemeester en wethouders maken voor levering van de gegevens aan gedeputeerde staten gebruik van het systeem van elektronische invoer dat ook wordt gebruikt voor de levering van de gegevens aan het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu ten behoeve van het openbare register, bedoeld in artikel 12.12 van de Wet milieubeheer . BWBR0021728
Artikel 6, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 6 Gedeputeerde staten vermelden de door het college van burgemeester en wethouders, het bestuur van een waterschap of de Minister van Verkeer en Waterstaat geleverde gegevens op de risicokaart, nadat het college, het bestuur respectievelijk de minister heeft bevestigd dat de geleverde gegevens op de juiste wijze zijn verwerkt. BWBR0021728
Artikel 7, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 7 • 1. Indien op de risicokaart vermelde gegevens die afkomstig zijn van de gemeente niet langer juist zijn, levert het college van burgemeester en wethouders binnen vier weken na het tijdstip waarop de gegevens zijn gewijzigd, de nieuwe gegevens aan gedeputeerde staten. • 2. Indien in het overleg, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de wet , blijkt dat de inventaris... BWBR0021728
Artikel 8, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 8 • 1. Gedeputeerde staten produceren de risicokaart overeenkomstig het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgestelde functioneel ontwerp, waarin de uitgangspunten en de specificaties voor het informatiesysteem voor het landelijk model van de risicokaart zijn beschreven. • 2. Gedeputeerde staten kunnen van het functioneel ontwerp afwijken ind... BWBR0021728
Artikel 11a, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 11a Deze regeling berust op artikel 45, derde lid, van de wet en op de artikelen 3.4, zevende lid , en 4.9, derde lid, van het Waterbesluit . BWBR0021728
Artikel 12, Regeling provinciale risicokaart     Artikel 12 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling provinciale risicokaart. BWBR0021728
  1, 2, 3 ... 70, 71, 72   »