693 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 68, 69, 70   »
Artikel 1, Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen     Artikel 1 De formulieren voor de melding van de oprichting van een pensioenfonds, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Pensioenwet respectievelijk artikel 107, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling worden vastgesteld: • a. voor bedrijfstakpensioenfondsen: volgens het model van bijlage A van dit besluit; • b. voor beroepspensioenfondsen: vo... BWBR0022906
Artikel 2, Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen     Artikel 2 • 1. De melding van de oprichting van een pensioenfonds, bedoeld in artikel 102, eerste lid, van de Pensioenwet respectievelijk artikel 107, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling wordt gedaan door middel van het volledig en naar waarheid invullen van de onderdelen 1 tot en met 4 en onderdeel 6 van het voor het betreffende pensioenfonds toepasselij... BWBR0022906
Artikel 3, Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen     Artikel 3 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. BWBR0022906
Artikel 4, Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen     Artikel 4 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling meldingsformulieren pensioenfondsen. BWBR0022906
Artikel 1, Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties     Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. actuariële organisatie: actuariële organisatie waartoe de waarmerkende actuaris behoort in de zin van artikel 148, tweede lid, Pensioenwet of artikel 143, tweede lid, Wet verplichte beroepspensioenregeling ; • b. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.; • c. pensioenfonds: pensioenfonds, bedoeld in artikel 1, ... BWBR0024741
Artikel 2, Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties     Artikel 2 • 1. DNB verleent goedkeuring als bedoeld in artikel 148, tweede lid, van de Pensioenwet , onderscheidenlijk als bedoeld in artikel 143, tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling , indien in de in die leden bedoelde gedragscode ten minste bepaalt: • a. dat de actuariële organisatie die een opdracht uitvoert van een pensioenfonds tot het waarmerken... BWBR0024741
Artikel 3, Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties     Artikel 3 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. BWBR0024741
Artikel 4, Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties     Artikel 4 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel gedragscode onafhankelijkheid actuariële organisaties. BWBR0024741
Artikel 1, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 1 [Wijzigt het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten.] BWBR0026027
Artikel 2, Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb     Artikel 2 [Wijzigt het Besluit reis-, verblijf-, en verhuiskosten politie.] BWBR0026027
  1, 2, 3 ... 68, 69, 70   »