330 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »
Artikel 1, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. ambtenaar: de ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van het Burgerlijk ambtenarenreglement Defensie (Bard); • b. militair: de militair in werkelijke dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid onder c van het Algemeen militair ambtenarenreglement (Amar); • c. werknemer: de ambtenaar respectievelijk de militair; • d... BWBR0011309
Artikel 2, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 2 • 1. De werknemer die voornemens is nevenwerkzaamheden te verrichten die kunnen raken aan de dienstuitoefening meldt dit met gebruikmaking van het in de bijlage opgenomen registratieformulier aan het hoofd van de diensteenheid. • 2. Bij wijziging van functie of van relevante omstandigheden, de nevenwerkzaamheden betreffende, wordt een nieuwe melding gedaan. BWBR0011309
Artikel 3, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 3 • 1. Het hoofd van de diensteenheid beziet of de nevenwerkzaamheden schadelijk zijn of kunnen zijn voor de functievervulling, dan wel niet in overeenstemming zijn met het aanzien van het ambt dan wel of anderszins door de nevenwerkzaamheden de goede vervulling van de functie of het goede functioneren van de openbare dienst, voorzover dit in verband staat met de functievervulli... BWBR0011309
Artikel 4, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 4 • 1. De autoriteit wint het advies in van het desbetreffende Bureau Bijzondere Opdrachten en geeft namens de Minister van Defensie zo spoedig mogelijk zijn oordeel omtrent de nevenwerkzaamheden. • 2. Indien door de nevenwerkzaamheden de goede vervulling van de functie of het goede functioneren van de openbare dienst, voorzover dit in verband staat met de functievervulli... BWBR0011309
Artikel 5, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 5 De autoriteit houdt een registratie bij van aangemelde nevenwerkzaamheden. De registratie is een persoonsregistratie in de zin van de wet persoonsregistraties. BWBR0011309
Artikel 6, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 6 Werknemers die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling reeds nevenwerkzaamheden verrichten die kunnen raken aan de dienstuitoefening, melden deze binnen twee maanden na deze datum op de in artikel 2 bedoelde wijze aan het hoofd van de diensteenheid. BWBR0011309
Artikel 7, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 7 De regeling nevenwerkzaamheden (ministeriële regeling van 4 november 1982, MP 31-111, 1220) wordt ingetrokken. BWBR0011309
Artikel 8, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 8 Deze regeling treedt in werking op 1 juni 2000. BWBR0011309
Artikel 9, Regeling nevenwerkzaamheden Defensie     Artikel 9 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nevenwerkzaamheden Defensie. BWBR0011309
Artikel 1. Definities, Besluit, houdende de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van een commissie als bedoeld in Artikel 45 van het Algemeen militair ambtenarenreglement     Definities Artikel 1. Definities In dit besluit wordt verstaan onder: • a. Onze Minister: Onze Minister van Defensie • b. de belanghebbende: degene op wie het in artikel 2 bedoelde voornemen betrekking heeft. BWBR0012905
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »