555 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 54, 55, 56   »
Artikel 1, Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval     Artikel 1 In deze beleidsregel wordt verstaan onder: • a. wet: Wet voorkoming verontreiniging door schepen ; • b. schip, pleziervaartuig, vissersvaartuig, scheepsafval, havenontvangstvoorziening: hetgeen daaronder wordt verstaan in de wet ; • c. ontheffing: ontheffing als bedoeld in artikel 35a van de wet . BWBR0017277
Artikel 2, Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval     Artikel 2 Deze beleidsregel is niet van toepassing op vissersschepen en pleziervaartuigen waarmee niet meer dan 12 passagiers mogen worden vervoerd. BWBR0017277
Artikel 3, Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval     Artikel 3 Aan de exploitant van een schip wordt op een daartoe strekkende aanvraag een ontheffing verleend van de verplichtingen, neergelegd in de artikelen 6a , 12a en 12b van de wet , indien hij ten genoegen van de inspecteur-generaal aantoont dat: • 1) een geëxploiteerd schip gedurende een bij die ontheffing bepaalde periode in het jaar ten minste eenmaal per 14 dagen, &bu... BWBR0017277
Artikel 4, Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval     Artikel 4 • 1. Een ontheffing wordt aangevraagd bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Scheepvaart (IVW DS). • 2. De aanvraag geschiedt met behulp van het bij deze beleidsregel als bijlage gevoegde formulier. • 3. Alvorens te besluiten stelt de inspecteur-generaal de desbetreffende havenbeheerder in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. BWBR0017277
Artikel 5, Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval     Artikel 5 Aan een ontheffing worden in ieder geval de volgende voorschriften en beperkingen verbonden: • a. de houder stelt de inspecteur-generaal onverwijld op de hoogte van alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de geldigheid van de ontheffing; • b. de geldigheidsduur van de ontheffing bedraagt maximaal vijf jaar, gerekend vanaf de datum van afgifte. BWBR0017277
Artikel 6, Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval     Artikel 6 De ontheffing wordt ingetrokken indien: • a. de dienstregeling van het schip waarop de ontheffing betrekking heeft komt te vervallen of een ingrijpende wijziging heeft ondergaan; • b. indien de overeenkomst met de houder van de havenontvangstvoorziening wordt ontbonden; • c. indien het schip waarop de ontheffing betrekking heeft, zodanig is of wordt verbouwd dat d... BWBR0017277
Artikel 7, Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval     Artikel 7 Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 15 oktober 2004. BWBR0017277
Artikel 8, Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval     Artikel 8 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel ontheffingverlening afgifte scheepsafval. BWBR0017277
Artikel 1, Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat     Artikel 1 De aan de divisie Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat verbonden ambtenaren die belast zijn met toezicht en opsporing, worden ter beschikking gesteld aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: • a. voor het toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde... BWBR0017527
Artikel 2, Besluit terbeschikkingstelling ambtenaren aan de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat     Artikel 2 • 1. De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 9 december 1998, nr. DGG/J-98010717, houdende terbeschikkingstelling ambtenaren van andere diensttakken dan de Scheepvaartinspectie in verband met het toezicht op de naleving van de voorschriften gesteld bij of krachtens het Besluit voorkoming verontreiniging door met schepen vervoerde schadelijke stoffen in ve... BWBR0017527
  1, 2, 3 ... 54, 55, 56   »