323 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »
Artikel 1, Regeling inburgering oudkomers G30 2005     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. Minister: de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie; • b. Besluit: het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid ; • c. Uitvoeringsregeling: de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid; • d. gemeente: een gemeente als bedoeld in artikel 1, aanhef... BWBR0018320
Artikel 2, Regeling inburgering oudkomers G30 2005     Artikel 2 Deze regeling heeft ten doel: • a. te bevorderen dat oudkomers die in een maatschappelijke achterstandssituatie verkeren, waaronder in het bijzonder diegenen die behoren tot de groep werklozen, opvoeders of geestelijke bedienaren, deelnemen aan een traject en dit traject afronden teneinde hun maatschappelijke positie te verbeteren; en • b. te bevorderen dat gemeenten aan... BWBR0018320
Artikel 3, Regeling inburgering oudkomers G30 2005     Artikel 3 Het gemeentebestuur verstrekt binnen acht weken na inwerkingtreding van deze regeling aan de Minister een prognose conform het in bijlage 2 opgenomen model indien het gemeentebestuur in aanmerking wenst te komen voor verlening van een aandeel in de middelen voor de inburgering van oudkomers als bedoeld in artikel 10 van het Besluit . BWBR0018320
Artikel 4, Regeling inburgering oudkomers G30 2005     Artikel 4 • 1. De Minister stelt de factor T als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling vast binnen tien weken na inwerkingtreding van deze regeling. • 2. In bijlage 1 van deze regeling is een indicatie opgenomen van het aantal in 2005 in te burgeren aantal oudkomers per gemeente. Dit aantal is berekend naar evenredigheid van het totaal van de in alle gemee... BWBR0018320
Artikel 5, Regeling inburgering oudkomers G30 2005     Artikel 5 • 1. Het gemeentebestuur sluit een overeenkomst met de oudkomer die een traject zal aanvangen. • 2. Een traject omvat tenminste 300 contacturen. • 3. De overeenkomst bevat tenminste bepalingen met betrekking tot: • a. het doel van het traject; • b. de onderdelen van het traject; • c. het aantal lesuren van het traject; • d. de aard en ... BWBR0018320
Artikel 6, Regeling inburgering oudkomers G30 2005     Artikel 6 • 1. Het gemeentebestuur waaraan ingevolge artikel 13 van de Uitvoeringsregeling een voorschot op het inburgeringsdeel is verleend, draagt er zorg voor dat de oudkomer met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 5 is gesloten een begintoets en een eindtoets aflegt aan de hand waarvan het niveau Nederlands als tweede taal van de oudkomer wordt vastgesteld. • 2. V... BWBR0018320
Artikel 7, Regeling inburgering oudkomers G30 2005     Artikel 7 Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid in werking treedt. BWBR0018320
Artikel 8, Regeling inburgering oudkomers G30 2005     Artikel 8 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inburgering oudkomers G30 2005. BWBR0018320
Artikel 1, Subsidieregeling Kenniscentrum Grote Steden     Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: • a. de minister: de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties; • b. het Kenniscentrum: Stichting Kenniscentrum Grotestedenbeleid; • c. de overige betrokken departementen: de departementen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en M... BWBR0018429
Artikel 2, Subsidieregeling Kenniscentrum Grote Steden     Artikel 2 • 1. De Minister verstrekt jaarlijks een subsidie aan het Kenniscentrum overeenkomstig deze regeling ten behoeve van het uitvoeren van het door het Kenniscentrum opgestelde basisprogramma Grote Steden. • 2. De minister keurt het basisprogramma Grote Steden goed na overleg met de overige betrokken departementen en de Steden. BWBR0018429
  1, 2, 3 ... 31, 32, 33   »