941 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 93, 94, 95   »
Artikel 1, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 1 • 1. De definities genoemd in artikel 1 van het Besluit zeevaartdiploma's (Stb. 1988, 260) zijn van toepassing, met dien verstande dat onder bewijs van diensttijd wordt verstaan het bewijs of de bewijzen van behaalde diensttijd. • 2. In dit besluit wordt verstaan onder: • a. de Commissie: de Commissie voor de stuurliedenexamens genoemd in artikel 2, eerste lid... BWBR0005324
Artikel 2, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 2 • 1. Er is een Commissie voor de stuurliedenexamens die examens afneemt ter verkrijging van: • a. het diploma als stuurman voor de beperkte kleine handelsvaart; • b. het diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart; • c. het aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart; • d. het diploma als stuurman voor de grote sleepvaart en &b... BWBR0005324
Artikel 3, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 3 Het afnemen van examens ter verkrijging van: • a. het diploma als stuurman voor de kleine handelsvaart tezamen met het aanvullingsdiploma als stuurman voor de kleine handelsvaart, • b. het diploma als derde stuurman voor de grote handelsvaart, • c. het diploma als tweede stuurman voor de grote handelsvaart, • d. het diploma als eerste stuurman voor de grote... BWBR0005324
Artikel 4, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 4 • 1. Onze Minister gaat eerst over tot aanwijzing van een school wanneer naar zijn oordeel voldoende waarborgen aanwezig zijn dat: • a. de vereiste kennis en bekwaamheid van de kandidaat naar behoren zullen worden onderzocht en • b. de verklaring, bedoeld in artikel 18, tweede lid , eerst na een met gunstig gevolg afgesloten onderzoek zal worden afgegeven. &b... BWBR0005324
Artikel 5, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 5 • 1. De schoolcommissie bestaat uit een voorzitter en leden. De voorzitter is het hoofd van de opleiding. De leden van de schoolcommissie worden benoemd door het bevoegd gezag van de betreffende school uit docenten die bij de opleiding zijn betrokken. • 2. Het bevoegd gezag informeert Onze Minister omtrent de samenstelling van de schoolcommissie. • 3. De schoolco... BWBR0005324
Artikel 6, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 6 • 1. De Commissie bestaat uit een Voorzitter, leden en plaatsvervangende leden. De Voorzitter is een door Onze Minister aan te wijzen ambtenaar van zijn departement. De leden en plaatsvervangende leden treden op als examinator. Zij worden voor de tijd van ten hoogste twee jaren benoemd door Onze Minister en zijn terstond herbenoembaar. Bij de benoeming worden tevens uit de led... BWBR0005324
Artikel 7, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 7 • 1. Onze Minister voorziet in het secretariaat van de Commissie en wijst een ambtenaar van zijn departement aan als secretaris. • 2. De Voorzitter wijst een of meer leden aan als plaatsvervangend secretaris van de Commissie. BWBR0005324
Artikel 8, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 8 De Voorzitter stelt aan het einde van het zittingsjaar een jaarverslag op. • Hoofdstuk II. Organisatie en indeling examens BWBR0005324
Artikel 9, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 9 • 1. Onze Minister bepaalt, na overleg met de scholen, voor een tijdvak van ten hoogste een jaar de perioden waarin en de plaats waar de Commissie zitting houdt, voor welke examens de zitting zal openstaan alsmede de inschrijfperioden voor de examens. • 2. Onze Minister bepaalt, na overleg met de scholen, voor een tijdvak van ten hoogste één jaar de perioden waarin de... BWBR0005324
Artikel 10, Examenbesluit zeevaartdiploma's 1991     Artikel 10 De Voorzitter en de voorzitters van de schoolcommissies stellen, ieder voor de eigen commissie, de roosters voor de te houden examens vast. BWBR0005324
  1, 2, 3 ... 93, 94, 95   »