4 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen
Artikel III. Overgangsregeling, Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (introductie nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)     Overgangsregeling Artikel III. Overgangsregeling Ten aanzien van de betrokkene aan wie uiterlijk op 31 december 2006 een uitkering op grond van de artikelen 21 tot en met 38 van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs is toegekend, blijven deze artikelen, zoals deze luidden op 31 december 2006, van toepassing. BWBR0021224
Artikel IV. Inwerkingtreding, Wijzigingsbesluit Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (introductie nieuwe procesgang functie ongeschiktheidsadvies en vervallen van de suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten)     Inwerkingtreding Artikel IV. Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met dien verstande dat • 1. artikel I, onderdeel B terugwerkt tot en met 1 januari 2007 • 2. artikel II terugwerkt tot en met 1 maart 2004. BWBR0021224