3.265 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 325, 326, 327   »
Artikel 1. : Begripsbepalingen, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     : Begripsbepalingen Artikel 1. : Begripsbepalingen • 1 Afvloeiingsvolgorde: de volgorde waarin personeel voor afvloeiing in aanmerking komt. Hierin is tevens het eindigen van dienstverbanden van rechtswege betrokken. Hoofdregel is dat eerst al het tijdelijk aangestelde personeel dient te zijn afgevloeid voordat vast personeel kan worden ontslagen. • 2 Andere gronden: gronden welke niet genoemd zij... BWBR0027681
Toelichting op artikel 1, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Toelichting op artikel 1 BWBR0027681
2. Andere gronden, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Andere gronden 2. Andere gronden In de uitspraak van 26 augustus 1999, onder nummer E04.98.0149, heeft de Raad van State aangegeven dat een ontslag dat valt binnen de risicosfeer van het bevoegd gezag, reeds daarom niet onvermijdbaar kan worden geacht op grond van artikel 9, lid h van het reglement. Andere gronden welke bedoeld zijn in artikel 9, lid h van het reglement, zijn derhalve gronden welke vallen... BWBR0027681
9. Contractactiviteiten, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Contractactiviteiten 9. Contractactiviteiten Het kan hierbij gaan om cursussen waarvan de kosten niet ten laste komen van ’s Rijks kas en werkzaamheden welke voor eigen rekening ten behoeve van derden worden uitgevoerd. Maar ook bij detachering kan er sprake zijn van een contractactiviteit, namelijk de vergoeding voor de diensten van de gedetacheerde. BWBR0027681
11. Eigen beleid, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Eigen beleid 11. Eigen beleid In de uitspraak van 17 augustus 1999, onder nummer E04.98.0131, heeft de Raad van State aangegeven dat van onvermijdbaar ontslag alleen sprake kan zijn indien het ontslag is verleend op grond van het bepaalde in de artikelen 7 tot en met 11 van het reglement. De omstandigheid dat een ontslaggrond niet is opgenomen in het reglement heeft derhalve tot gevolg dat het ontslag n... BWBR0027681
13. Formatiebudget, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Formatiebudget 13. Formatiebudget In artikel 1.13 van het reglement staat omschreven welke gelden er in de formatie worden meegenomen, hierbij staat genoemd de aanvullende formatie in geld. Het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid wordt hieronder begrepen en vormt als zodanig een onderdeel van de formatie. BWBR0027681
20. Ingetrokken melding, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Ingetrokken melding 20. Ingetrokken melding Het ontslag hoeft hierdoor niet getoetst te worden, wat automatisch betekent dat indien er wel uitkeringskosten ontstaan, deze ten laste van het bevoegd gezag komen. De omvang van het ontslag wordt bij de overige ontslagmeldingen wel als andere ontslagen dan wel natuurlijk verloop opgenomen. BWBR0027681
26. Ontslag, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Ontslag 26. Ontslag Indien aan een vervangingsbetrekking een reguliere aanstelling is voorafgegaan, wordt het voorafgaande ontslag gemeld. Deze melding kan plaatsvinden direct na afloop van de reguliere betrekking. In geval van een aanvraag van een ziekte uitkering na ontslag kan de melding ook direct plaatsvinden. BWBR0027681
28. Participatiefonds, Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Participatiefonds 28. Participatiefonds Het Participatiefonds stelt zich ten doel: • – het bieden van waarborgen voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid alsmede uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid van gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet ; • – het bevorderen van de arbeidsparticipatie van gewezen onderwijspersone... BWBR0027681
36. Vervanging (vervangingsbetrekking), Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs voor het schooljaar 2010-2011     Vervanging (vervangingsbetrekking) 36. Vervanging (vervangingsbetrekking) Vervanging bij de volgende vormen van afwezigheid van onderwijspersoneel wordt gezien als vervanging in de zin van het Reglement Participatiefonds en behoeft niet te worden gemeld: • 1. Ziekteverlof als bedoeld in het Besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs (BZA). • 2. Schorsing als bedoeld in d... BWBR0027681
  1, 2, 3 ... 325, 326, 327   »