1.944 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 193, 194, 195   »
Artikel II, Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor niet tot bewoning bestemde gebouwen 1999)     Artikel II • 1. Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. • 2. Een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet , ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, alsmede enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag, wordt afgedaan overeenkomstig de artik... BWBR0010342
Artikel II, Wijzigingsbesluit Bouwbesluit (aanscherping energieprestatiecoëfficiënt voor woningen en woongebouwen 2000)     Artikel II • 1. Een aanvraag om bouwvergunning als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Woningwet , ingediend vóór de inwerkingtreding van dit besluit, alsmede enig bezwaar of beroep, ingesteld tegen een beslissing omtrent een dergelijke aanvraag, wordt afgedaan overeenkomstig artikel 71a van het Bouwbesluit , zoals dat artikel luidde vóór de inwerkingtreding van dit besl... BWBR0010767
Artikel VI, Wijzigingsbesluit Besluit huurprijzen woonruimte, enz. (aanpassingen als gevolg van het huurbeleid vanaf 1 juli 2002)     Artikel VI De instellingen, toegelaten krachtens artikel 70 van de Woningwet , die op het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt bestaan, brengen hun statuten voor 1 juli 2003 in overeenstemming met dit besluit. Zij leggen de daarvoor noodzakelijke wijzigingen van de statuten ter goedkeuring voor aan Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. De artik... BWBR0013580
  1, 2, 3 ... 193, 194, 195   »