1.062 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3 ... 105, 106, 107   »
Artikel I. Wijziging dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid     Wijziging dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Artikel I. Wijziging dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Wijzigt de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524.] BWBR0011575
Artikel II. Wijziging dagloonregels Ziektewet , Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid     Wijziging dagloonregels Ziektewet Artikel II. Wijziging dagloonregels Ziektewet [Wijzigt de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967.] BWBR0011575
Artikel III. Wijziging Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid , Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid     Wijziging Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid Artikel III. Wijziging Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid [Wijzigt de Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid.] BWBR0011575
Artikel IV. Overgangsbepaling dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering , Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid     Overgangsbepaling dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering Artikel IV. Overgangsbepaling dagloonregels Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering • 1. De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61524 (Stcrt. 126), zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel I van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op arbeidsongeschiktheids... BWBR0011575
Artikel V. Overgangsbepaling dagloonregels Ziektewet , Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid     Overgangsbepaling dagloonregels Ziektewet Artikel V. Overgangsbepaling dagloonregels Ziektewet De regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 1967, nr. 61525 (Stcrt. 162), zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel II van deze regeling, blijft van toepassing op de persoon wiens recht op ziekengeld is ontstaan voor de datum van inwerkingtreding van dat art... BWBR0011575
Artikel VI. Overgangsbepaling Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid     Overgangsbepaling Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid Artikel VI. Overgangsbepaling Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid De Dagloonregels Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid, zoals die regeling luidde op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel III van deze regeling, blijven van toepassing op de persoon wiens recht op uitkering op grond van de Werkloosheidswet is ontstaan voor de dat... BWBR0011575
Artikel VII. Inwerkingtreding, Wijziging dagloonregels WAO, ZW en Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid     Inwerkingtreding Artikel VII. Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. BWBR0011575
Artikel 1. Begripsbepalingen, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar     Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: • a. Arbodienst: een dienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet ; • b. bedrijfsarts: de persoon, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van die wet ; • c. plan van aanpak: het plan v... BWBR0013540
Artikel 2. Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar     Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst Artikel 2. Gegevensverstrekking aan de bedrijfsarts of de arbodienst • 1. De werkgever verstrekt aan de bedrijfsarts of de arbodienst tijdig alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot het ziekteverzuim van zijn werknemers, teneinde de bedrijfsarts of arbodienst in staat te stellen de bijstand, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van de Arbeidsomstandighedenwet en in ... BWBR0013540
Artikel 3. Houden van aantekening, Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar     Houden van aantekening Artikel 3. Houden van aantekening Indien er op enig moment gedurende de ziekte van de werknemer naar de verwachting van de bedrijfsarts of de arbodienst sprake is van dreigend langdurig ziekteverzuim houdt de werkgever aantekening als bedoeld in artikel 71a, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of artikel 25, eerste lid, van de Wet Werk en inkomen naar arbeidsve... BWBR0013540
  1, 2, 3 ... 105, 106, 107   »